הצהרה משפטית

Leagal disclamer

המידע המובא באתר זה הינו מידע תמציתי בלבד בנוגע לפעילותה של קרן BFUND (להלן: "החברה").

האמור באתר זה אינו מהווה הצעה להשקעה בחברה ו/או להעמדת הלוואות לחברה ו/או לרכישה של ניירות הערך של החברה ו/או הזמנה לקבלת הצעות כאמור, ואינו מהווה חוות דעת ו/או המלצה ו/או ייעוץ להשקעה ו/או ייעוץ משפטי ו/או ייעוץ מיסויי ו/או כל ייעוץ אחר.

האמור בדפי האתר אינו מחליף ייעוץ מקצועי ואישי המותאם לנתונים האישיים של המשתמש.

אין באמור באתר זה בכדי לחייב את החברה לקיים את פעילותה העסקית כפי שמוצגת באתר זה ו/או בכלל.

כמו כן, אין באמור באתר זה בכדי לחייב את החברה להתקשר עם כל גורם שהוא, לרבות בהסכמי השקעה ו/או בהסכמי העמדת אשראי ומימון.

אין באמור באתר זה משום הבטחת תנאים כלשהם למשקיעים ו/או למתן הלוואות ו/או למתן אשראי ו/או להעמדת מימון כלשהו לכל לקוח, בין אם כאדם פרטי ובין אם כתאגיד.

המידע, התוכנה, התכנים, היקפם וזמינותם וכל היבט אחר הקשור עמם, המופיעים באתר זה, והתנאים לשימוש בהם, ניתנים לשינוי/הפסקה לפי החלטת החברה וללא כל צורך בהודעה מראש על כך.

העובדות והנתונים המפורטים באתר זה הינם כפי שידוע (as is) במועד המצוין בהם, ללא כל ודאות ו/או מתן התחייבות לדיוקם, והחברה אינה מתחייבת לעדכן מידע זה.

ייתכן שבאתר נפלו שיבושי הגהה, ניסוח, טעויות סופר וכיוצא בזה, וזאת למרות מאמצי החברה למנוע זאת.

החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים לכל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם למשתמש עקב קיום שיבושים אלה.

החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים בגין כל עיכוב שהוא, קושי להשתמש, אי דיוק של מידע, וירוס מחשב ו/או כל פגם אחר באתר ו/או אי-התאמה בינו ובין תוכנות או קבצים של המשתמש. החברה לא תהיה אחראית גם בגין כל בעיה שהיא, הנגרמת למשתמש בשל גורמים שאינם שליטת החברה.

בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין המידע המופיע באתר זה לבין המידע הרשום בספרי החברה ו/או המופיע במסמכיה ו/או בפרסומיה הרשמיים של החברה, יקבע המידע הרשום בספרי החברה ו/או במסמכיה ו/או בפרסומיה הרשמיים של החברה, לפי העניין.

החברה אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יופסקו או ייקטעו, או שיהיו חסינים מפני נזקים, קלקולים, כשלים או תקלות והכל – בחומרה, בתוכנה, בתקשורת, אצל החברה או מי מספקיה.

לחברה ו/או מי מטעמה לא תהיה אחריות נזיקית, חוזית ו/או אחרת כלפי המשתמש ו/או כלפי כל צד שלישי, הנובעת מהשימוש באתר זה או מהסתמכות על מידע המצוי בו.

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, החברה לא תפצה את המשתמש ו/או כל צד שלישי על כל הפסד רווחים או הפסד הזדמנויות או כל נזק עקיף, מיוחד, תוצאתי או פיצוי עונשי כלשהו שנגרמו מהשימוש באתר זה או מהפרסומים המופיעים בו.

אתר זה הינו רכושה וקניינה הבלעדי של החברה, ואין להעתיקו בשום אמצעי ללא אישור מפורש מראש ובכתב מאת מנהלי החברה.

בעת השימוש באתר ייאסף מידע על הדפים, המוצרים התכנים והמודעות בהם צפה המשתמש ועל משך זמן שהייתו באתר ועל הפעולות שביצע בו.

המידע אינו מזהה את המשתמש אישית והוא בעל אופי סטטיסטי כללי בלבד. החברה רשאית להשתמש במידע שייאסף לצורכי הפקת מידע סטטיסטי וניתוחו.

החברה רשאית למסור נתונים סטטיסטיים מסוג זה לצדדים שלישיים, כל עוד אין הנתונים מתייחסים למשתמש אישית או מזהים אותו באופן אישי.

על המידע המצוי באתר, הגישה של המשתמש אליו והשימוש בו, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, ומקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר וענין הנובע מאתר זה הוא בבתי המשפט המוסמכים בחיפה, ישראל.

אין באמור בתנאים אלה כדי לגרוע מתוקפה של כל הסכמה אחרת בין החברה למשתמש.צור קשר

ליצירת קשר ללא התחייבות חייגו: 09-971601309-9716013 או מלאו פרטים בטופס: